Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona http://5stars.com.pl funkcjonuje na zasadach zawartych w tymże Regulaminie.
Regulamin określa typy i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://5stars.com.pl, reguły świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Regulamin opisuje typy i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://5stars.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Każdy Usługobiorca w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony http://5stars.com.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w tymże Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie http://5stars.com.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
USŁUGODAWCA – twórcy portalu.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Usługodawca daje sposobność za pośrednictwem Strony na korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: korzystanie z Formularza Kontaktowego,
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się według reguł zawartych w Regulaminie.
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Świadczenie Usług Elektronicznych zawartych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Czas na jaki umowa zostaje zawarta: umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej opierającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego podpisywana jest na czas określony i ulega likwidacji z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
komputer z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Usługobiorca zmuszony jest do używania Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami zwracając uwagę na poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych z prawdą.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści udostępnione na stronie internetowej pod adresem http://5stars.com.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością http://5stars.com.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę uczynioną Usługodawcy, będącą następstwem użycia którejkolwiek zawartości witryny http://5stars.com.pl, bez zgody Usługodawcy.Wszelkie użycie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, jakiegokolwiek z elementów składających się na treść i zawartość strony http://5stars.com.pl jest naruszeniem prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zanegowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.